Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), als ‘meedenktank’ van de school bestaat uit drie ouders als vertegenwoordigers van de ouders en drie leerkrachten die het personeel van de school vertegenwoordigen.

Het totale aantal leden van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school en is wettelijk vastgelegd. Eveneens is wettelijk bepaald dat de directeur van de school adviserend lid is. Via de medezeggenschapsraad overleggen ouders en personeel van de school samen hoe de gang van zaken in een school moet zijn. De wet- en regelgeving en de afspraken zijn vastgelegd in een reglement. De medezeggenschapsraad kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken en hierover aan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.In de wet worden m.n. een aantal zaken genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig heeft. Deze staan in het reglement. De medezeggenschapsraad moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen met betrekking tot:

  • een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
  • aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat tot een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken met betrekking tot:

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 3 jaar.

 

De MR in het schooljaar 2017-2018 bestaat uit:

Frank Coenders (voorzitter)     : f.coenders@kempel.nl

Erik van Lier (secretaris)            : erik.vanlier@kerobei.nl

Geert Deenen                         

Michael Janssen                         

Mike Kantering                     

Esther Billekens                          

 

adviseur MR

Simone Moldenhauer                : simone.moldenhauer@kerobei.nl

 

 Agenda en Jaarplan 2018-2019 van de MR:

  agenda 19 september 2018

  agenda 26 februari 2019

  agenda 11 april 2019

 

 

   Verslagen van de medezeggenschapsraad:

     schooljaar 2018-2019, notulen 19 september 2018

     schooljaar 2018-2019, notulen 14 november 2018

     schooljaar 2018-2019, notulen 10 januari 2019

     schooljaar 2018-2019, notulen 19 maart 2019