Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), als ‘meedenktank’ van de school bestaat uit drie ouders als vertegenwoordigers van de ouders en drie leerkrachten die het personeel van de school vertegenwoordigen.

Het totale aantal leden van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school en is wettelijk vastgelegd. Eveneens is wettelijk bepaald dat de directeur van de school adviserend lid is. Via de medezeggenschapsraad overleggen ouders en personeel van de school samen hoe de gang van zaken in een school moet zijn. De wet- en regelgeving en de afspraken zijn vastgelegd in een reglement. De medezeggenschapsraad kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken en hierover aan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.In de wet worden m.n. een aantal zaken genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig heeft. Deze staan in het reglement. De medezeggenschapsraad moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen met betrekking tot:

  • een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
  • aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat tot een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken met betrekking tot:

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 3 jaar.

 

De MR in het schooljaar 2019-2020 bestaat uit:

mevr. de Graaf

mevr. Evers

dhr. Deenen                         

dhr. Janssen                         

dhr. Kantering                     

mevr. Billekens                          

 

adviseur MR

Simone Moldenhauer                : simone.moldenhauer@kerobei.nl

 

 

 Agenda en Jaarplan 2019-2020 van de MR:
 

De vergaderdata schooljaar 2019-2020

maandag 28-10-2019 om  19.30 uur

woensdag 11-12-2019 om 16.00 uur

donderdag 6-2-2020 om  19.30 uur

maandag 6-4-2020 om 16.00 uur
agenda 6 april 2020

dinsdag 26-5-2020 om 19.30 uur

donderdag 18-06-2020 om 16.00 uur

 

        Verslagen van de medezeggenschapsraad:

           schooljaar 2018-2019, notulen 19 maart 2019

           schooljaar 2018-2019 notulen 3 juni 2019

           schooljaar 2019-2020 notulen 28 oktober 2019

           schooljaar 2019-2020 notulen 11 december 2019

           schooljaar 2019-202 notulen 6 april 2020

           schooljaar 2019-2020 notulen 26 mei 2020

           schooljaar 1919-2020 notulen 16 juni 2020