Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), als ‘meedenktank’ van de school bestaat uit drie ouders als vertegenwoordigers van de ouders (OMR) en drie leerkrachten die het personeel van de school vertegenwoordigen (PMR).

Het totale aantal leden van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school en is wettelijk vastgelegd. Eveneens is wettelijk bepaald dat de directeur van de school adviserend lid is. Via de medezeggenschapsraad overleggen ouders en personeel van de school samen hoe de gang van zaken in een school moet zijn. De wet- en regelgeving en de afspraken zijn vastgelegd in een reglement. De medezeggenschapsraad kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken en hierover aan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.In de wet worden m.n. een aantal zaken genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig heeft. Deze staan in het reglement. De medezeggenschapsraad moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen met betrekking tot onder andere:

 

  • een fundamentele wijziging van de organisatie van de school

  • aanstelling of ontslag van de schoolleiding

  • vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding

  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

 

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken met betrekking tot:

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school

  • vaststellen of wijzigen van het schoolplan

 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Mocht u eens een vergadering willen bijwonen, mail dan naar onze voorzitter.

 

De MR in het schooljaar 2022-2023:

Ymke Sijben (OMR + voorzitter)

Nadia Jacobs (OMR)

Anique Hinssen (OMR)

Michael Janssen (PMR + secretaris)

Myra Evers (PMR)

Sandra van Aanholt (PMR)

 

De data voor de MR van 2022-2023 zijn:

dinsdag 27 september 19.00u

donderdag 24 november 15.00u

dinsdag 24 januari 19.00u

donderdag 20 april 15.00u

dinsdag 6 juni 19.00u

donderdag 6 juli 15.00u

De notulen van de bijeenkomsten vindt u terug op de boekenplank van Isy.