Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

PassePartout

Waar staan we nu?De nieuwe praktijk is de vertaling van de nieuwe koers  ontworpen in schooljaar in ons ontwerpjaar 2017-2018, gestoeld op de principes van het sociaal constructivisme (natuurlijk leren) en het connectivisme.Vanuit het ontwerpen binnen elke unit (volgens de leercyclus1), wordt de verbinding gemaakt naar een doorgaande lijn waarbij de persoonlijke groei van ieder kind centraal staat. Hierbij zijn de concepten van een lerende en professionele organisatie leidend.Inzicht in de mate van de professionele cultuur, waarbij de concepten ‘eigenaarschap’, ‘persoonlijk meesterschap’, en ‘erkende ongelijkheid’ leidend zijn naast het leidinggevend vermogen binnen PassePartout. Dit in relatie tot het aansluiten bij kinderen, kinderen verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces, ontwikkelen in ontmoeting en het maximale uit kinderen halen, vanuit het concept ‘het vergroten van eigenaarschap bij kinderen’.We mogen concluderen dat deze concepten voldoende zichtbaar zijn binnen onze school.Het feit dat we (veel) ambitieuze ontwikkeltopics hadden gemaakt, zorgde mede voor werkdruk. Loslaten van hetgeen je geleerd hebt (kennisoverdracht) en daadwerkelijk vertrouwen hebben in de ontwikkelingskracht van kinderen, waren onderwerpen die voor gevoelens van onzekerheid, en op momenten dat het geheel niet meer kon worden overzien, voor werkdruk zorgden.Vakmanschap, kennis van leer- en ontwikkellijnen, didactiek, reflectief- en analystisch vermogen, zijn leerkrachtcompetenties die meer dan ooit gevraagd worden. Niet iedere professional in onze organisatie heeft dit nu al voldoende ontwikkeld. Menige leerkracht ondervindt dat de aanpak , die voorheen succesvol was, nu meer dan ooit de vraag oplevert óf dit wel past bij het kind van de 21ste eeuw.De vele succeservaringen, met daarin fantasische opbrengsten vanuit de praktijk van alledag hebben  ons bewuster gemaakt van het feit dat we door moeten pakken in het anders werken met leerlingen. Niet vóór leerlingen denken, maar samen met hen, vanuit de basis dat we vertrouwen hebben in de ontwikkelkracht van eenieder. Dit gaat niet vanzelf maar vraagt een grote mate van vakmanschap. Juist hierin dienen we de komende jaren nog  volop te  investeren.1 leercyclus: Proces van doorlopen van gedragingen die leiden tot effectief leren. De inzet van Naomi Mertens vanaf januari 2017, onderwijsbegeleider in veranderkunde,  heeft ons geholpen het vizier telkens weer open te zetten voor datgene wat de toekomstige leerlingen van PassePartout vragen en nodig hebben!Het vergroten van eigenaarschap bij kinderen werken we ook de komende jaren verder uit middels leer- en ontwikkellijnen (thermometers in portfolio). Onze kinderen worden reeds in kind(leer)gesprekken meegenomen in hun leer-en ontwikkelingsproces en voelen zich daardoor meer eigenaar. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we eigen ontwikkellijnen ontworpen. Deze worden in het kindportfolio gevoegd, zodat kinderen ook hierin meer eigenaar worden van hun eigen sociale – en emotionele ontwikkeling. Hierdoor komt onze eerdere keuze voor het volgprogramma ZIEN! terug op de agenda.We merken dat wij, als leerkrachten vanuit een coachende rol, steeds meer willen en moeten loslaten om eigenaarschap bij leerlingen te vergroten. Daarnaast hebben we oog voor hogere opbrengsten door aan de voorkant onze verwachtingen en doelen  helder op kindniveau te vertalen. Waarom doen we iets, waarvoor hebben we dit nodig en past dit bij onze nieuwe koers? Deze vertaling is de eerste prikkeling van de intrinsieke motivatie waardoor eigenaarschap en het wìllen leren van nieuwe dingen op een hoger plan komt. Het cyclisch volgen van kinderen leidt tot maatwerk en heeft het afgelopen schooljaar al geleid tot hogere opbrengsten op het gebied van DMT, Spelling en Rekenen. Een fantastische opbrengst waar we ontzettend trots op zijn en verder in willen en moeten doorgroeien.Op het deelgebied begrijpend lezen laten we sterk wisselende resultaten zien. Hierop zal in schooljaar 2018-2019 dan ook de focus liggen.Het inzicht op het veranderend onderwijsconcept heeft er in 2017-2018 mede toe geleid dat wij leren hoe we moeten/kunnen ontwerpen. Het animo om mee te participeren in het denken hoe te komen ‘van onderwijzen naar leren’ heeft geleid tot concrete wijzigingen op formatieve inzet  Hierdoor doen we meer recht aan de verschillen en onderwijsbehoeften van kinderen en aan de verschillen binnen ons team.Dit betekent dat we in april 2018 de keuzes voor het schooljaar 2018-2019 van het schoolplan geconcretiseerd hebben. Duidelijk is dat wij in 2018-2019 overgaan op een geheel nieuwe koers waarbij: Op PassePartout  werken we in een een rijke en betekenisvolle leeromgeving vanuit ontwerpend en onderzoekend leren waarbij ieder kind persoonlijk groeit. Een nieuwe koers, in ontwikkeling, die we verder gaan uitzetten.Maatwerk voor leerlingen, afstemming en gepersonaliseerd leren worden de komende jaren nog verder uitgekristalliseerd waarbij de ervaringen uit de praktijk van onze school maar ook van andere scholen binnen en buiten Kerobei, van cruciaal belang zullen zijn.

Wij functioneren binnen het concept van een ‘Brede School’. Dit betekent dat we nauw samenwerken met diverse partners betrokken bij de opvoeding en de opgroei van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Tenminste één keer in de acht weken vindt er intensief overleg plaats tussen de betrokken partijen met als doel de kansen voor het kind te optimaliseren. De volgende organisaties/instellingen zijn ook gevestigd binnen ons schoolbrede gebouw:

  • Jeugdgezondheidszorg  voor 0 tot 4 jaar (het consultatiebureau)
  • Kinderopvang ‘Baloe’ met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
  • Peuterspeelzaal  'Baloe'
  • Logopediepraktijk Yvonne van Dommelen
  • Kinderfysiotherapeut Mathieu van CauterenHet gebouw en ons samenwerkingsverband heeft de naam ‘PassePartout’.

De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u - 12.15u en van 13.30u - 15.30u
Op woensdag en vrijdag van 8.30u - 12.15u

Spelen Speelplaats
Spelen Speelplaats
Spelen Speelplaats
Foto naam passepartout